Terraform ile Birden Çok Windows 11 Azure VM Dağıtımı

Bu makalede, Azure’da birden çok Windows 11 sanal makinesini (VM) dağıtmak için Terraform’u nasıl kullanacağınızı göstermeye çalışacağım.

Aşağıdaki yapılandırma, var.num_vms adlı bir değişkende ayarlanan bir dizi makine yaratacaktır. Aşağıdaki kod ayrıca VM’leri Azure AD’ye katacaktır. Azure AD’ye katılmak için sanal makinelere ihtiyacınız yoksa aşağıdaki bölümleri kaldırın:

 • identity { type   = “SystemAssigned” }
 • resource “azurerm_role_assignment” “assign-vm-role”
 • resource “azurerm_virtual_machine_extension” “aadlogin”
resource "azurerm_resource_group" "rg" {
name = var.rg_name
location = var.location 
}
resource "azurerm_virtual_network" "vnet" {
 name        = var.vnet_name
 address_space    = ["10.0.0.0/16"]
 location      = azurerm_resource_group.rg.location
 resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name
}
resource "azurerm_subnet" "subnet" {
 name         = var.subnet_name
 resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name
 virtual_network_name = azurerm_virtual_network.vnet.name
 address_prefixes   = ["10.0.2.0/24"]
}
resource "azurerm_network_interface" "win11nic" {
 count = var.num_vms
 name        = "${var.win11prefix}-nic-${count.index}"
 resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name
 location      = azurerm_resource_group.rg.location
 ip_configuration {
  name             = "internal-nic-${count.index}"
  subnet_id           = azurerm_subnet.subnet.id
  private_ip_address_allocation = "Dynamic"
  public_ip_address_id     = azurerm_public_ip.win11publicip[count.index].id
 }
}
resource "azurerm_network_security_group" "nsg" {
 name        = var.vm_nsg
 location      = azurerm_resource_group.rg.location
 resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name
  security_rule {
  name            = "RDP"
  priority          = 101
  direction         = "Inbound"
  access           = "Allow"
  protocol          = "Tcp"
  source_port_range     = "*"
  destination_port_range   = "3389"
  source_address_prefix   = "*"
  destination_address_prefix = "*"
  
 }
}
resource "azurerm_windows_virtual_machine" "win11vm" {
 count = var.num_vms
 name              = "${var.win11prefix}-vm-${count.index}"
 resource_group_name       = azurerm_resource_group.rg.name
 location            = azurerm_resource_group.rg.location
 size              = "Standard_F2s_v2" 
 admin_username         = "vmadmin"
 admin_password         = var.vm_password
 network_interface_ids = [
  azurerm_network_interface.win11nic.*.id[count.index],
 ]
 source_image_reference {
  publisher = "microsoftwindowsdesktop"
  offer   = "windows-11"
  sku    = "win11-22h2-pro"
  version  = "latest"
 }
 os_disk {
   name        = "${var.win11prefix}-disk-${count.index}"
  storage_account_type = "Standard_LRS"
  caching       = "ReadWrite"
 }
 identity {
    type  = "SystemAssigned" 
   
   }
}
resource "azurerm_public_ip" "win11publicip" {
 count        = var.num_vms
 name        = "${var.win11prefix}-${count.index}"
 resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name
 location      = azurerm_resource_group.rg.location
 allocation_method  = "Dynamic"
}
resource "azurerm_network_interface_security_group_association" "securitygroup" {
  count        = var.num_vms
  network_interface_id   = azurerm_network_interface.win11nic[count.index].id 
  network_security_group_id = azurerm_network_security_group.nsg.id
}
resource "azurerm_virtual_machine_extension" "aadlogin" {
 count   = var.num_vms
 name = "AADLoginForWindows"
 virtual_machine_id = azurerm_windows_virtual_machine.win11vm[count.index].id
 publisher = "Microsoft.Azure.ActiveDirectory"
 type = "AADLoginForWindows"
 type_handler_version = "2.0"
 
}
resource "azurerm_role_assignment" "assign-vm-role" {
 scope        = azurerm_resource_group.rg.id
 role_definition_name = "Virtual Machine Administrator Login"
 principal_id     = var.principal_id
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.