Terraform için Azure Uzak Backend Oluşturma

Basit test scriptleri veya geliştirme ortamları için bir yerel state dosyası uygun olacaktır. Ancak, bir ekip içinde çalışıyorsak, altyapımızı bir CI/CD aracından dağıtıyorsak veya birden çok katman kullanarak bir Terraform geliştiriyorsak, hatalardan kaçınmak veya mevcut altyapıya zarar vermemek için state dosyasını uzak bir backend’de depolamamız ve dosyayı kilitlememiz gerekir. .

Dosyalarımızı güvende tutmak ve birden çok kullanıcı arasında paylaşmak için Azure Storage, Google Cloud Storage, Amazon S3 ve HashiCorp Terraform Cloud & Terraform Enterprise gibi uzak backendleri kullanabiliriz. Bu makalede, Azure CLI, PowerShell ve Terraform kullanarak Terraform için bir Uzak backend oluşturmak üzere Microsoft Azure Storage kullanma prosedürüne adım adım göz atacağız.

Service Principal ve Client Secret Oluşturma

SPN olarak da bilinen bir Service Principal kullanmak, DevOps veya CI/CD ortamları için en iyi yöntemdir ve uzak bir backend kurmanın ve daha sonra Azure DevOps gibi CI/CD’ye geçmenin en popüler yollarından biridir.

Öncelikle, Azure’da kimlik doğrulaması yapmamız gerekiyor. Azure CLI kullanarak kimlik doğrulaması yapmak için şunu yazıyoruz:

az login

İşlem tarayıcıyı başlatacak ve kimlik doğrulama tamamlandıktan sonra hazır olacaktır.

Azure aboneliklerinin listesini almak için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz:

az account list --output table

Aşağıdaki komutu kullanarak istediğiniz aboneliği seçebiliriz (hem abonelik kimliği hem de abonelik adı kabul edilir):

az account set --subscription <Azure-SubscriptionId>

Ardından, aşağıdaki komutu kullanarak service principal hesabını oluşturun:

az ad sp create-for-rbac --role="Contributor" 
--scopes="/subscriptions/SUBSCRIPTION_ID"

Bir seçenek olarak, açıklayıcı bir ad eklemek için -name parametresini ekleyebiliriz.

az ad sp create-for-rbac --role="Contributor" 
--scopes="/subscriptions/SUBSCRIPTION_ID" --name="Azure-DevOps"

Bu değerler şu Terraform değişkenlerine eşlenecektir:

 • appId (Azure) → client_id (Terraform)
 • password (Azure) → client_secret (Terraform)
 • tenant (Azure) → tenant_id (Terraform)

Uzak Backend, Azure Depolama kullanacak şekilde yapılandırma (Azure CLI)

Bash veya Azure Cloud Shell’de Azure Storage hesabı oluşturmak için aşağıdaki Azure CLI betiğini kullanabilirsiniz:

RESOURCE_GROUP_NAME=msazureturkey-tstate-rg
STORAGE_ACCOUNT_NAME=msazureturkeytfstate$RANDOM
CONTAINER_NAME=tfstate

az group create --name $RESOURCE_GROUP_NAME --location "West Europe"

az storage account create --resource-group $RESOURCE_GROUP_NAME --name $STORAGE_ACCOUNT_NAME --sku Standard_LRS --encryption-services blob

ACCOUNT_KEY=$(az storage account keys list --resource-group $RESOURCE_GROUP_NAME --account-name $STORAGE_ACCOUNT_NAME --query [0].value -o tsv)

az storage container create --name $CONTAINER_NAME --account-name $STORAGE_ACCOUNT_NAME --account-key $ACCOUNT_KEY
echo "storage_account_name: $STORAGE_ACCOUNT_NAME"
echo "container_name: $CONTAINER_NAME"
echo "access_key: $ACCOUNT_KEY"

Uzak Backend, Azure Depolama kullanacak şekilde yapılandırma (Azure PowerShell)

Azure Storage hesabı oluşturmak için aşağıdaki Azure PowerShell betiğini kullanabilirsiniz:

# Variables
$azureSubscriptionId = "9c242362-6776-47d9-9db9-2aab2449703"
$resourceGroup = "msazureturkey-tstate-rg"
$location = "westeurope"
$random = -join ((0..9) | Get-Random -Count 5 | % {$_})
$accountName = "msazureturkeytfstate" + $random
$containerName = "tfstate"
# Set Default Subscription
Select-AzSubscription -SubscriptionId $azureSubscriptionId

New-AzResourceGroup -Name $resourceGroup -Location $location -Force

$storageAccount = New-AzStorageAccount `
 -ResourceGroupName $resourceGroup `
 -Name $accountName `
 -Location $location `
 -SkuName Standard_RAGRS `
 -Kind StorageV2 
  

$storageKey = (Get-AzStorageAccountKey `
 -ResourceGroupName $resourceGroup `
 -Name $accountName).Value[0]

$ctx = $storageAccount.Context
$container = New-AzStorageContainer `
 -Name $containerName `
 -Context $ctx -Permission blob# Results
Write-Host 
Write-Host ("Storage Account Name: " + $accountName)
Write-Host ("Container Name: " + $container.Name)
Write-Host ("Access Key: " + $storageKey)

Uzak Backend Azure Depolamayı Terraform ile kullanacak şekilde yapılandırma

Azure Storage’da depolama hesabı oluşturmak için Terraform’u da kullanabiliriz.

az-remote-backend-variables.tf adlı bir dosya oluşturmaya ve kodu eklemeye başlayacağız:

# company
variable "company" {
 type    = string
 description = "This variable defines the name of the company"
}
# environment
variable "environment" {
 type    = string
 description = "This variable defines the environment to be built"
}
# azure region
variable "location" {
 type    = string
 description = "Azure region where the resource group will be created"
 default   = "north europe"
}

Ardından, depolama hesabını yapılandıracak az-remote-backend-main.tf dosyasını oluşturuyoruz:

# Generate a random storage name
resource "random_string" "tf-name" {
 length = 8
 upper  = false
 number = true
 lower  = true
 special = false
}
# Create a Resource Group for the Terraform State File
resource "azurerm_resource_group" "state-rg" {
 name   = "${lower(var.company)}-tfstate-rg"
 location = var.location lifecycle {
  prevent_destroy = true
 } 
 tags = {
  environment = var.environment
 }
}
# Create a Storage Account for the Terraform State File
resource "azurerm_storage_account" "state-sta" {
 depends_on = [azurerm_resource_group.state-rg]
 
 name = "${lower(var.company)}tf${random_string.tf-name.result}"
 resource_group_name = azurerm_resource_group.state-rg.name
 location = azurerm_resource_group.state-rg.location
 account_kind = "StorageV2"
 account_tier = "Standard"
 access_tier = "Hot"
 account_replication_type = "ZRS"
 enable_https_traffic_only = true
  
 lifecycle {
  prevent_destroy = true
 } 
 
 tags = {
  environment = var.environment
 }
}
# Create a Storage Container for the Core State File
resource "azurerm_storage_container" "core-container" {
 depends_on = [azurerm_storage_account.state-sta]
 
 name         = "core-tfstate"
 storage_account_name = azurerm_storage_account.state-sta.name
}

Son olarak, çıktıyı gösterecek az-remote-backend-output.tf dosyasını oluşturuyoruz:

output "terraform_state_resource_group_name" {
 value = azurerm_resource_group.state-rg.name
}
output "terraform_state_storage_account" {
 value = azurerm_storage_account.state-sta.name
}
output "terraform_state_storage_container_core" {
 value = azurerm_storage_container.core-container.name
}

Uzak Backend State Dosyalarını kullanmak için SPN kullanarak Azure’da Kimlik Doğrulama

SPN ile uzak bir backend’de paylaşılan state dosyalarını kullanmak istiyorsak, Terraform’u aşağıdaki prosedürü kullanarak yapılandırabiliriz:

Kimlik bilgileriyle bir yapılandırma dosyası oluşturacağız. Bu örnek için azurecreds.conf dosyasını çağırdım. Bu dosyanın içeriği:

ARM_SUBSCRIPTION_ID=" "
ARM_CLIENT_ID = " "
ARM_CLIENT_SECRET=" "
ARM_TENANT_ID=" "

Ardından Provider-main.tf dosyasını oluşturup Terraform ve Azure sağlayıcılarını yönetmek için kodu ekliyoruz:

# Define Terraform provider
terraform {
 required_version = ">= 0.12"
 backend "azurerm" {
  resource_group_name = "msazureturkey-tfstate-rg"
  storage_account_name = "msazureturkeytfstate"
  container_name    = "core-tfstate"
  key         = "core.msazureturkey.tfstate"
 }
}
# Configure the Azure provider
provider "azurerm" { 
 environment = "public"
}

Son olarak, bu komutu kullanarak Terraform konfigürasyonunu başlatıyoruz:

terraform init -backend-config=azurecreds.conf

Ardından, terraform’u çalıştırabiliriz:

terraform apply -auto-approve

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.