Azure Sanal Makinelere Birden Çok Ethernet Eklemek

Azure’da sanal makineler oluştururken VM’nize birden fazla ağ arabirimi (NIC) ekleyebilirsiniz. Birden fazla NIC’e sahip olmak, uygulama sunumu ve WAN optimizasyon çözümleri gibi birçok ağ sanal cihazı için bir gerekliliktir. Birden fazla NIC’e sahip olmak, bir ön uç NIC ve arka uç NIC (ler) arasındaki trafiğin yalıtılması veya veri trafiğinin yönetim trafiğinden ayrılması dahil olmak üzere daha fazla ağ trafiği yönetimi işlevi de sağlar.

Aşağıdaki PowerShell komutlarını kullanarak birden çok ethernet kartı olan sanal makine oluşturabilirsiniz:

  • Kaynak grubu oluşturmak için:

New-AzureRMResourceGroup -Name “OnderRG” -Location “northeurope”

  • New-AzureRMVirtualNetworkSubnetConfig ile sanal ağ alt ağlarını tanımlayabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, OnderSubnetFrontEnd ve OnderSubnetBackEnd için alt ağları tanımlar:

$mySubnetFrontEnd = New-AzureRMVirtualNetworkSubnetConfig -Name “OnderSubnetFrontEnd” -AddressPrefix "192.168.1.0/24"

$mySubnetBackEnd = New-AzureRMVirtualNetworkSubnetConfig -Name "OnderSubnetBackEnd"
-AddressPrefix “192.168.2.0/24”

  • New-AzureRMVirtualNetwork ile sanal ağınızı ve alt ağlarınızı oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, OnderVnet adlı bir sanal ağ oluşturur:

$myVnet = New-AzureRMVirtualNetwork -ResourceGroupName “OnderRG”-Location "northeurope"
-Name “OnderVnet” -AddressPrefix "192.168.0.0/16"
-Subnet $mySubnetFrontEnd,$mySubnetBackEnd

  • New-AzureRMNetworkInterface ile NIC oluşturabilirsiniz. Bir NIC’i ön uç alt ağına ve bir NIC’i arka uç alt ağa bağlayacağız. Aşağıdaki örnek, OnderNic1 ve OnderNic2 adlı NIC’ler oluşturur:

$frontEnd = $OnderVnet.Subnets|?{$_.Name -eq ‘mySubnetFrontEnd’}
$OnderNic1 = New-AzureRMNetworkInterface -ResourceGroupName “OnderRG” -Name "OnderNic1"
-Location “northeurope” `
-SubnetId $frontEnd.Id

$backEnd = $OnderVnet.Subnets|?{$_.Name -eq ‘mySubnetBackEnd’}
$OnderNic2 = New-AzureRMNetworkInterface -ResourceGroupName “OnderRG” -Name "OnderNic2"
-Location “northeurope” `
-SubnetId $backEnd.Id

  • Şimdi VM yapılandırmaya başlayabiliriz. Her VM boyutunun, bir VM’ye ekleyebileceğiniz toplam NIC sayısı için bir sınırı vardır.

$cred = Get-Credential

$vmConfig = New-AzureRMVMConfig -VMName “OnderVM” -VMSize “Standard_DS3_v2”

$vmConfig = New-AzureRMVMConfig -VMName “myVM” -VMSize “Standard_DS3_v2”

$vmConfig = Set-AzureRMVMOperatingSystem -VM $vmConfig -Windows
-ComputerName “OnderVM” -Credential $cred
-ProvisionVMAgent -EnableAutoUpdate $vmConfig = Set-AzureRMVMSourceImage -VM $vmConfig
-PublisherName “MicrosoftWindowsServer” -Offer "WindowsServer"
-Skus “2016-Datacenter” `
-Version “latest”

$vmConfig = Add-AzureRMVMNetworkInterface -VM $vmConfig -Id $OnderNic1.Id -Primary
$vmConfig = Add-AzureRMVMNetworkInterface -VM $vmConfig -Id $OnderNic2.Id

New-AzureRMVM -VM $vmConfig -ResourceGroupName “OnderRG” -Location “northeurope”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.