Azure PowerShell Örnekleri – PowerShell ile Tamamen Yapılandırılmış Bir Sanal Makine Oluşturma

Bu komut, Windows Server 2016 çalıştıran bir Azure Sanal Makinesi oluşturmaktadır. Komut dosyasını çalıştırdıktan sonra sanal makineye RDP üzerinden erişebilirsiniz.

Bu örneği çalıştırabilmeniz için, Azure PowerShell modülünün 5.1.1 veya sonraki sürümünü gerektirir. Sahip olduğunuz sürümü bulmak için Get-Module -ListAvailable AzureRM komutunu çalıştırın.

Azure ile bağlantı oluşturmak için Login-AzureRmAccount komutunu çalıştırın.

# Variables for common values
$resourceGroup = “myResourceGroup”
$location = “westeurope”
$vmName = “myVM”

# Create user object
$cred = Get-Credential -Message “Enter a username and password for the virtual machine.”

# Create a resource group
New-AzureRmResourceGroup -Name $resourceGroup -Location $location

# Create a subnet configuration
$subnetConfig = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name mySubnet -AddressPrefix 192.168.1.0/24

# Create a virtual network
$vnet = New-AzureRmVirtualNetwork -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location `
-Name MYvNET -AddressPrefix 192.168.0.0/16 -Subnet $subnetConfig

# Create a public IP address and specify a DNS name
$pip = New-AzureRmPublicIpAddress -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location `
-Name “mypublicdns$(Get-Random)” -AllocationMethod Static -IdleTimeoutInMinutes 4

# Create an inbound network security group rule for port 3389
$nsgRuleRDP = New-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig -Name myNetworkSecurityGroupRuleRDP -Protocol Tcp `
-Direction Inbound -Priority 1000 -SourceAddressPrefix * -SourcePortRange * -DestinationAddressPrefix * `
-DestinationPortRange 3389 -Access Allow

# Create a network security group
$nsg = New-AzureRmNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location `
-Name myNetworkSecurityGroup -SecurityRules $nsgRuleRDP

# Create a virtual network card and associate with public IP address and NSG
$nic = New-AzureRmNetworkInterface -Name myNic -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location `
-SubnetId $vnet.Subnets[0].Id -PublicIpAddressId $pip.Id -NetworkSecurityGroupId $nsg.Id

# Create a virtual machine configuration
$vmConfig = New-AzureRmVMConfig -VMName $vmName -VMSize Standard_D1 | `
Set-AzureRmVMOperatingSystem -Windows -ComputerName $vmName -Credential $cred | `
Set-AzureRmVMSourceImage -PublisherName MicrosoftWindowsServer -Offer WindowsServer -Skus 2016-Datacenter -Version latest | `
Add-AzureRmVMNetworkInterface -Id $nic.Id

# Create a virtual machine
New-AzureRmVM -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location -VM $vmConfig

 

Komut Açıklamaları

Komut Notlar
New-AzureRmResourceGroup Tüm kaynakların depolandığı bir kaynak grubu oluşturur.
New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig Bir alt ağ yapılandırması oluşturur. Bu yapılandırma, sanal ağ oluşturma işlemi ile birlikte kullanılır.
New-AzureRmVirtualNetwork Sanal bir ağ oluşturur.
New-AzureRmPublicIpAddress Public bir IP adresi oluşturur.
New-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig Bir ağ güvenliği grubu kuralı yapılandırması oluşturur. Bu yapılandırma, NSG oluşturulduğunda bir NSG kuralı oluşturmak için kullanılır.
New-AzureRmNetworkSecurityGroup Bir ağ güvenliği grubu oluşturur.NSG.
Get-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig Alt ağ bilgisi alır. Bu bilgi, bir ağ arabirimi oluştururken kullanılır.
New-AzureRmNetworkInterface Bir ağ arabirimi oluşturur.
New-AzureRmVMConfig Bir VM yapılandırması oluşturur. Bu yapılandırma, VM adı, işletim sistemi ve yönetici kimlik bilgileri gibi bilgileri içerir. Yapılandırma VM oluşturulurken kullanılır.
New-AzureRmVM Bir sanal makine oluşturur.
Remove-AzureRmResourceGroup Içinde bulunan bir kaynak grubunu ve tüm kaynakları siler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.