Azure Powershell ile Ağlar Üzerinde Çalışma – Gelen ve Giden VM Ağ Trafiğini Filtreleme

Bu komut dosyası örneği, ön uç ve arka uç alt ağlarıyla sanal bir ağ oluşturur. Arka uç alt ağından gelen Internet trafiğine izin verilmezken, ön uç alt ağa gelen ağ trafiği HTTP ve HTTPS ile sınırlıdır. Komut dosyasını çalıştırdıktan sonra, iki NIC içeren bir sanal makineye sahip olursunuz. Her bir NIC farklı bir alt ağa bağlıdır.

# Variables for common values
$rgName=’MyResourceGroup’
$location=’eastus’

# Create user object
$cred = Get-Credential -Message ‘Enter a username and password for the virtual machine.’

# Create a resource group.
New-AzureRmResourceGroup -Name $rgName -Location $location

# Create a virtual network, a front-end subnet, and a back-end subnet.
$fesubnet = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name ‘MySubnet-FrontEnd’ -AddressPrefix ‘10.0.1.0/24’
$besubnet = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name ‘MySubnet-BackEnd’ -AddressPrefix ‘10.0.2.0/24’

$vnet = New-AzureRmVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name ‘MyVnet’ -AddressPrefix ‘10.0.0.0/16’ `
-Location $location -Subnet $fesubnet, $besubnet

# Create NSG rules to allow HTTP & HTTPS traffic inbound.
$rule1 = New-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig -Name ‘Allow-HTTP-ALL’ -Description ‘Allow HTTP’ `
-Access Allow -Protocol Tcp -Direction Inbound -Priority 100 `
-SourceAddressPrefix Internet -SourcePortRange * `
-DestinationAddressPrefix * -DestinationPortRange 80

$rule2 = New-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig -Name ‘Allow-HTTPS-All’ -Description ‘Allow HTTPS’ `
-Access Allow -Protocol Tcp -Direction Inbound -Priority 200 `
-SourceAddressPrefix Internet -SourcePortRange * `
-DestinationAddressPrefix * -DestinationPortRange 443

# Create an NSG rule to allow RDP traffic in from the Internet to the front-end subnet.
$rule3 = New-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig -Name ‘Allow-RDP-All’ -Description ‘Allow RDP’ `
-Access Allow -Protocol Tcp -Direction Inbound -Priority 300 `
-SourceAddressPrefix Internet -SourcePortRange * `
-DestinationAddressPrefix * -DestinationPortRange 3389

# Create a network security group (NSG) for the front-end subnet.
$nsg = New-AzureRmNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $RgName -Location $location `
-Name “MyNsg-FrontEnd” -SecurityRules $rule1,$rule2,$rule3

# Associate the front-end NSG to the front-end subnet.
Set-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -VirtualNetwork $vnet -Name ‘MySubnet-FrontEnd’ `
-AddressPrefix 10.0.1.0/24 -NetworkSecurityGroup $nsg

# Create an NSG rule to block all outbound traffic from the back-end subnet to the Internet (inbound blocked by default).
$rule1 = New-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig -Name ‘Deny-Internet-All’ -Description “Deny all Internet” `
-Access Allow -Protocol Tcp -Direction Outbound -Priority 100 `
-SourceAddressPrefix * -SourcePortRange * `
-DestinationAddressPrefix Internet -DestinationPortRange *

# Create a network security group for the back-end subnet.
$nsg = New-AzureRmNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $RgName -Location $location `
-Name “MyNsg-BackEnd” -SecurityRules $rule1

# Associate the back-end NSG to the back-end subnet.
Set-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -VirtualNetwork $vnet -Name ‘MySubnet-backEnd’ `
-AddressPrefix 10.0.2.0/24 -NetworkSecurityGroup $nsg

# Create a public IP address for the VM front-end network interface.
$publicipvm = New-AzureRmPublicIpAddress -ResourceGroupName $rgName -Name ‘MyPublicIp-FrontEnd’ `
-location $location -AllocationMethod Dynamic

# Create a network interface for the VM attached to the front-end subnet.
$nicVMfe = New-AzureRmNetworkInterface -ResourceGroupName $rgName -Location $location `
-Name MyNic-FrontEnd -PublicIpAddress $publicipvm -Subnet $vnet.Subnets[0]

# Create a network interface for the VM attached to the back-end subnet.
$nicVMbe = New-AzureRmNetworkInterface -ResourceGroupName $rgName -Location $location `
-Name MyNic-BackEnd -Subnet $vnet.Subnets[1]

# Create the VM with both the FrontEnd and BackEnd NICs.
$vmConfig = New-AzureRmVMConfig -VMName ‘myVM’ -VMSize Standard_DS2 | `
Set-AzureRmVMOperatingSystem -Windows -ComputerName ‘myVM’ -Credential $cred | `
Set-AzureRmVMSourceImage -PublisherName ‘MicrosoftWindowsServer’ -Offer ‘WindowsServer’ `
-Skus ‘2016-Datacenter’ -Version ‘latest’

$vmconfig = Add-AzureRmVMNetworkInterface -VM $vmConfig -id $nicVMfe.Id -Primary
$vmconfig = Add-AzureRmVMNetworkInterface -VM $vmConfig -id $nicVMbe.Id

# Create a virtual machine
$vm = New-AzureRmVM -ResourceGroupName $rgName -Location $location -VM $vmConfig

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.