Azure Powershell ile Ağlar Üzerinde Çalışma – Çok Katmanlı Uygulamalar İçin Bir Ağ Oluşturma

Bu komut dosyası örneği, ön uç ve arka uç alt ağlarıyla sanal bir ağ oluşturur. Arka uç alt ağ trafiğinin MySQL, port 3306 ile sınırlı olduğu halde, ön uç alt ağa olan trafik HTTP ve SSH ile sınırlıdır. Komut dosyasını çalıştırdıktan sonra, dağıtabileceğiniz her bir alt ağda biri olmak üzere iki sanal makineniz olacak. Web sunucusu ve MySQL yazılımı.

Gerekirse, Azure PowerShell kılavuzunda bulunan yönergeyi kullanarak Azure PowerShell’i yükleyin ve sonra Azure ile bir bağlantı oluşturmak için Login-AzureRmAccount komutunu çalıştırın.

Azure PowerShel Klavuzu

# Variables for common values

$rgName=’MyResourceGroup’

$location=’eastus’

 

# Create user object

$cred = Get-Credential -Message “Enter a username and password for the virtual machine.”

 

# Create a resource group.

New-AzureRmResourceGroup -Name $rgName -Location $location

 

# Create a virtual network with a front-end subnet and back-end subnet.

$fesubnet = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name ‘MySubnet-FrontEnd’ -AddressPrefix ‘10.0.1.0/24’

$besubnet = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name ‘MySubnet-BackEnd’ -AddressPrefix ‘10.0.2.0/24’

$vnet = New-AzureRmVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name ‘MyVnet’ -AddressPrefix ‘10.0.0.0/16’ `

  -Location $location -Subnet $fesubnet, $besubnet

 

# Create an NSG rule to allow HTTP traffic in from the Internet to the front-end subnet.

$rule1 = New-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig -Name ‘Allow-HTTP-All’ -Description ‘Allow HTTP’ `

  -Access Allow -Protocol Tcp -Direction Inbound -Priority 100 `

  -SourceAddressPrefix Internet -SourcePortRange * `

  -DestinationAddressPrefix * -DestinationPortRange 80

 

# Create an NSG rule to allow RDP traffic from the Internet to the front-end subnet.

$rule2 = New-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig -Name ‘Allow-RDP-All’ -Description “Allow RDP” `

  -Access Allow -Protocol Tcp -Direction Inbound -Priority 200 `

  -SourceAddressPrefix Internet -SourcePortRange * `

  -DestinationAddressPrefix * -DestinationPortRange 3389

 

 

# Create a network security group for the front-end subnet.

$nsgfe = New-AzureRmNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $RgName -Location $location `

  -Name ‘MyNsg-FrontEnd’ -SecurityRules $rule1,$rule2

 

# Associate the front-end NSG to the front-end subnet.

Set-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -VirtualNetwork $vnet -Name ‘MySubnet-FrontEnd’ `

  -AddressPrefix ‘10.0.1.0/24’ -NetworkSecurityGroup $nsgfe

 

# Create an NSG rule to allow SQL traffic from the front-end subnet to the back-end subnet.

$rule1 = New-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig -Name ‘Allow-SQL-FrontEnd’ -Description “Allow SQL” `

  -Access Allow -Protocol Tcp -Direction Inbound -Priority 100 `

  -SourceAddressPrefix ‘10.0.1.0/24’ -SourcePortRange * `

  -DestinationAddressPrefix * -DestinationPortRange 1433

 

# Create an NSG rule to allow RDP traffic from the Internet to the back-end subnet.

$rule2 = New-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig -Name ‘Allow-RDP-All’ -Description “Allow RDP” `

  -Access Allow -Protocol Tcp -Direction Inbound -Priority 200 `

  -SourceAddressPrefix Internet -SourcePortRange * `

  -DestinationAddressPrefix * -DestinationPortRange 3389

 

# Create a network security group for back-end subnet.

$nsgbe = New-AzureRmNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $RgName -Location $location `

  -Name “MyNsg-BackEnd” -SecurityRules $rule1,$rule2

 

# Associate the back-end NSG to the back-end subnet

Set-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -VirtualNetwork $vnet -Name ‘MySubnet-BackEnd’ `

  -AddressPrefix ‘10.0.2.0/24’ -NetworkSecurityGroup $nsgbe

 

# Create a public IP address for the web server VM.

$publicipvm1 = New-AzureRmPublicIpAddress -ResourceGroupName $rgName -Name ‘MyPublicIp-Web’ `

  -location $location -AllocationMethod Dynamic

 

# Create a NIC for the web server VM.

$nicVMweb = New-AzureRmNetworkInterface -ResourceGroupName $rgName -Location $location `

  -Name ‘MyNic-Web’ -PublicIpAddress $publicipvm1 -NetworkSecurityGroup $nsgfe -Subnet $vnet.Subnets[0]

 

# Create a Web Server VM in the front-end subnet

$vmConfig = New-AzureRmVMConfig -VMName ‘MyVm-Web’ -VMSize ‘Standard_DS2’ | `

  Set-AzureRmVMOperatingSystem -Windows -ComputerName ‘MyVm-Web’ -Credential $cred | `

  Set-AzureRmVMSourceImage -PublisherName ‘MicrosoftWindowsServer’ -Offer ‘WindowsServer’ `

  -Skus ‘2016-Datacenter’ -Version latest | Add-AzureRmVMNetworkInterface -Id $nicVMweb.Id

 

$vmweb = New-AzureRmVM -ResourceGroupName $rgName -Location $location -VM $vmConfig

 

# Create a public IP address for the SQL VM.

$publicipvm2 = New-AzureRmPublicIpAddress -ResourceGroupName $rgName -Name MyPublicIP-Sql `

  -location $location -AllocationMethod Dynamic

 

# Create a NIC for the SQL VM.

$nicVMsql = New-AzureRmNetworkInterface -ResourceGroupName $rgName -Location $location `

  -Name MyNic-Sql -PublicIpAddress $publicipvm2 -NetworkSecurityGroup $nsgbe -Subnet $vnet.Subnets[1]

 

# Create a SQL VM in the back-end subnet.

$vmConfig = New-AzureRmVMConfig -VMName ‘MyVm-Sql’ -VMSize ‘Standard_DS2’ | `

  Set-AzureRmVMOperatingSystem -Windows -ComputerName ‘MyVm-Sql’ -Credential $cred | `

  Set-AzureRmVMSourceImage -PublisherName ‘MicrosoftSQLServer’ -Offer ‘SQL2016-WS2016’ `

  -Skus ‘Web’ -Version latest | Add-AzureRmVMNetworkInterface -Id $nicVMsql.Id

 

$vmsql = New-AzureRmVM -ResourceGroupName $rgName -Location $location -VM $vmConfig

 

# Create an NSG rule to block all outbound traffic from the back-end subnet to the Internet (must be done after VM creation)

$rule3 = New-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig -Name ‘Deny-Internet-All’ -Description “Deny Internet All” `

  -Access Deny -Protocol Tcp -Direction Outbound -Priority 300 `

  -SourceAddressPrefix * -SourcePortRange * `

  -DestinationAddressPrefix Internet -DestinationPortRange *

 

# Add NSG rule to Back-end NSG

$nsgbe.SecurityRules.add($rule3)

 

Set-AzureRmNetworkSecurityGroup -NetworkSecurityGroup $nsgbe

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.