Azure Powershell ile Ağlar Üzerinde Çalışma – Trafiği Bir Sanal Ağ Cihazıyla Yönlendirme

Bu komut dosyası örneği, ön uç ve arka uç alt ağlarıyla sanal bir ağ oluşturur. Aynı zamanda, iki alt ağ arasında trafiği yönlendirmek için IP iletişimi olan bir VM oluşturur. Senaryoyu çalıştırdıktan sonra, bir güvenlik duvarı uygulaması gibi ağ yazılımlarını VM’ye dağıtabilirsiniz.

# Variables for common values
$rgName=’MyResourceGroup’
$location=’eastus’

# Create user object
$cred = Get-Credential -Message ‘Enter a username and password for the virtual machine.’

# Create a resource group.
New-AzureRmResourceGroup -Name $rgName -Location $location

# Create a virtual network, a front-end subnet, a back-end subnet, and a DMZ subnet.
$fesubnet = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name ‘MySubnet-FrontEnd’ -AddressPrefix 10.0.1.0/24
$besubnet = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name ‘MySubnet-BackEnd’ -AddressPrefix 10.0.2.0/24
$dmzsubnet = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name ‘MySubnet-Dmz’ -AddressPrefix 10.0.0.0/24

$vnet = New-AzureRmVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name ‘MyVnet’ -AddressPrefix 10.0.0.0/16 `
-Location $location -Subnet $fesubnet, $besubnet, $dmzsubnet

# Create NSG rules to allow HTTP & HTTPS traffic inbound.
$rule1 = New-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig -Name ‘Allow-HTTP-ALL’ -Description ‘Allow HTTP’ `
-Access Allow -Protocol Tcp -Direction Inbound -Priority 100 `
-SourceAddressPrefix Internet -SourcePortRange * `
-DestinationAddressPrefix * -DestinationPortRange 80

$rule2 = New-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig -Name ‘Allow-HTTPS-All’ -Description ‘Allow HTTPS’ `
-Access Allow -Protocol Tcp -Direction Inbound -Priority 200 `
-SourceAddressPrefix Internet -SourcePortRange * `
-DestinationAddressPrefix * -DestinationPortRange 443

# Create a network security group (NSG) for the front-end subnet.
$nsg = New-AzureRmNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $RgName -Location $location `
-Name ‘MyNsg-FrontEnd’ -SecurityRules $rule1,$rule2

# Associate the front-end NSG to the front-end subnet.
Set-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -VirtualNetwork $vnet -Name ‘MySubnet-FrontEnd’ `
-AddressPrefix ‘10.0.1.0/24’ -NetworkSecurityGroup $nsg

# Create a public IP address for the firewall VM.
$publicip = New-AzureRmPublicIpAddress -ResourceGroupName $rgName -Name ‘MyPublicIP-Firewall’ `
-location $location -AllocationMethod Dynamic

# Create a NIC for the firewall VM and enable IP forwarding.
$nicVMFW = New-AzureRmNetworkInterface -ResourceGroupName $rgName -Location $location -Name ‘MyNic-Firewall’ `
-PublicIpAddress $publicip -Subnet $vnet.Subnets[2] -EnableIPForwarding

#Create a firewall VM to accept all traffic between the front and back-end subnets.
$vmConfig = New-AzureRmVMConfig -VMName ‘MyVm-Firewall’ -VMSize Standard_DS2 | `
Set-AzureRmVMOperatingSystem -Windows -ComputerName ‘MyVm-Firewall’ -Credential $cred | `
Set-AzureRmVMSourceImage -PublisherName MicrosoftWindowsServer -Offer WindowsServer `
-Skus 2016-Datacenter -Version latest | Add-AzureRmVMNetworkInterface -Id $nicVMFW.Id

$vm = New-AzureRmVM -ResourceGroupName $rgName -Location $location -VM $vmConfig

# Create a route for traffic from the front-end to the back-end subnet through the firewall VM.
$route = New-AzureRmRouteConfig -Name ‘RouteToBackEnd’ -AddressPrefix 10.0.2.0/24 `
-NextHopType VirtualAppliance -NextHopIpAddress $nicVMFW.IpConfigurations[0].PrivateIpAddress

# Create a route for traffic from the front-end subnet to the Internet through the firewall VM.
$route2 = New-AzureRmRouteConfig -Name ‘RouteToInternet’ -AddressPrefix 0.0.0.0/0 `
-NextHopType VirtualAppliance -NextHopIpAddress $nicVMFW.IpConfigurations[0].PrivateIpAddress

# Create route table for the FrontEnd subnet.
$routeTableFEtoBE = New-AzureRmRouteTable -Name ‘MyRouteTable-FrontEnd’ -ResourceGroupName $rgName `
-location $location -Route $route, $route2

# Associate the route table to the FrontEnd subnet.
Set-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -VirtualNetwork $vnet -Name ‘MySubnet-FrontEnd’ -AddressPrefix 10.0.1.0/24 `
-NetworkSecurityGroup $nsg -RouteTable $routeTableFEtoBE

# Create a route for traffic from the back-end subnet to the front-end subnet through the firewall VM.
$route = New-AzureRmRouteConfig -Name ‘RouteToFrontEnd’ -AddressPrefix ‘10.0.1.0/24’ -NextHopType VirtualAppliance `
-NextHopIpAddress $nicVMFW.IpConfigurations[0].PrivateIPAddress

# Create a route for traffic from the back-end subnet to the Internet through the firewall VM.
$route2 = New-AzureRmRouteConfig -Name ‘RouteToInternet’ -AddressPrefix ‘0.0.0.0/0’ -NextHopType VirtualAppliance `
-NextHopIpAddress $nicVMFW.IpConfigurations[0].PrivateIPAddress

# Create route table for the BackEnd subnet.
$routeTableBE = New-AzureRmRouteTable -Name ‘MyRouteTable-BackEnd’ -ResourceGroupName $rgName `
-location $location -Route $route, $route2

# Associate the route table to the BackEnd subnet.
Set-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -VirtualNetwork $vnet -Name ‘MySubnet-BackEnd’ `
-AddressPrefix ‘10.0.2.0/24’ -RouteTable $routeTableBE

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.