Azure Powershell ile Ağlar Üzerinde Çalışma – Birden çok Web Sitesini Yük Dengelemek

Bu komut dosyası örneği, bir kullanılabilirlik kümesinin üyesi olan iki sanal makineye (VM) sahip bir sanal ağ oluşturur. Bir yük dengeleyici, iki VM’e iki ayrı IP adresi trafik yönlendirir. Komut dosyasını çalıştırdıktan sonra web sunucusu yazılımını VM’lere dağıtabilir ve her biri kendi IP adresine sahip birden çok web sitesini barındırabilirsiniz.

# Variables for common values
$rgName=’MyResourceGroup’
$location=’eastus’

# Create user object
$cred = Get-Credential -Message “Enter a username and password for the virtual machine.”

# Create a resource group.
New-AzureRmResourceGroup -Name $rgName -Location $location

# Create an availability set for the two VMs that host both websites.
$as = New-AzureRmAvailabilitySet -ResourceGroupName $rgName -Location $location `
-Name MyAvailabilitySet -Sku Aligned -PlatformFaultDomainCount 2 -PlatformUpdateDomainCount 2

# Create a virtual network and a subnet.
$subnet = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name ‘MySubnet’ -AddressPrefix 10.0.0.0/24

$vnet = New-AzureRmVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name MyVnet `
-AddressPrefix 10.0.0.0/16 -Location $location -Subnet $subnet

# Create three public IP addresses; one for the load balancer and two for the front-end IP configurations.
$publicIpLB = New-AzureRmPublicIpAddress -ResourceGroupName $rgName -Name ‘MyPublicIp-LoadBalancer’ `
-Location $location -AllocationMethod Dynamic

$publicIpContoso = New-AzureRmPublicIpAddress -ResourceGroupName $rgName -Name ‘MyPublicIp-Contoso’ `
-Location $location -AllocationMethod Dynamic

$publicIpFabrikam = New-AzureRmPublicIpAddress -ResourceGroupName $rgName -Name ‘MyPublicIp-Fabrikam’ `
-Location $location -AllocationMethod Dynamic

# Create two front-end IP configurations for both web sites.
$feipcontoso = New-AzureRmLoadBalancerFrontendIpConfig -Name ‘FeContoso’ -PublicIpAddress $publicIpContoso
$feipfabrikam = New-AzureRmLoadBalancerFrontendIpConfig -Name ‘FeFabrikam’ -PublicIpAddress $publicIpFabrikam

# Create the back-end address pools.
$bepoolContoso = New-AzureRmLoadBalancerBackendAddressPoolConfig -Name ‘BeContoso’
$bepoolFabrikam = New-AzureRmLoadBalancerBackendAddressPoolConfig -Name ‘BeFabrikam’

# Create a probe on port 80.
$probe = New-AzureRmLoadBalancerProbeConfig -Name ‘MyProbe’ -Protocol Http -Port 80 `
-RequestPath / -IntervalInSeconds 360 -ProbeCount 5

# Create the load balancing rules.
$contosorule = New-AzureRmLoadBalancerRuleConfig -Name ‘LBRuleContoso’ -Protocol Tcp `
-Probe $probe -FrontendPort 5000 -BackendPort 5000 `
-FrontendIpConfiguration $feipContoso -BackendAddressPool $bePoolContoso

$fabrikamrule = New-AzureRmLoadBalancerRuleConfig -Name ‘LBRuleFabrikam’ -Protocol Tcp `
-Probe $probe -FrontendPort 5000 -BackendPort 5000 `
-FrontendIpConfiguration $feipFabrikam -BackendAddressPool $bePoolfabrikam

# Create a load balancer.
$lb = New-AzureRmLoadBalancer -ResourceGroupName $rgName -Name ‘MyLoadBalancer’ -Location $location `
-FrontendIpConfiguration $feipcontoso,$feipfabrikam -BackendAddressPool $bepoolContoso,$bepoolfabrikam `
-Probe $probe -LoadBalancingRule $contosorule,$fabrikamrule

# ############## VM1 ###############

# Create an Public IP for the first VM.
$publicipvm1 = New-AzureRmPublicIpAddress -ResourceGroupName $rgName -Name MyPublicIp-Vm1 `
-location $location -AllocationMethod Dynamic

# Create IP configurations for Contoso and Fabrikam.
$ipconfig1 = New-AzureRmNetworkInterfaceIpConfig -Name ‘ipconfig1’ `
-Subnet $vnet.subnets[0] -Primary

$ipconfig2 = New-AzureRmNetworkInterfaceIpConfig -Name ‘ipconfig2’ `
-Subnet $vnet.Subnets[0] -LoadBalancerBackendAddressPool $bepoolContoso

$ipconfig3 = New-AzureRmNetworkInterfaceIpConfig -Name ‘ipconfig3’ `
-Subnet $vnet.Subnets[0] -LoadBalancerBackendAddressPool $bepoolfabrikam

# Create a network interface for VM1.
$nicVM1 = New-AzureRmNetworkInterface -ResourceGroupName $rgName -Location $location `
-Name ‘MyNic-VM1’ -IpConfiguration $ipconfig1, $ipconfig2, $ipconfig3

# Create a virtual machine configuration
$vmConfig = New-AzureRmVMConfig -VMName ‘myVM1’ -VMSize Standard_DS2 -AvailabilitySetId $as.Id | `
Set-AzureRmVMOperatingSystem -Windows -ComputerName ‘myVM1’ -Credential $cred | `
Set-AzureRmVMSourceImage -PublisherName ‘MicrosoftWindowsServer’ -Offer ‘WindowsServer’ `
-Skus ‘2016-Datacenter’ -Version latest | Add-AzureRmVMNetworkInterface -Id $nicVM1.Id

# Create a virtual machine
$vm = New-AzureRmVM -ResourceGroupName $rgName -Location $location -VM $vmConfig

############### VM2 ###############

# Create an Public IP for the second VM.

$publicipvm1 = New-AzureRmPublicIpAddress -ResourceGroupName $rgName -Name ‘MyPublicIp-Vm2’ `
-location $location -AllocationMethod Dynamic

# Create IP configurations for Contoso and Fabrikam.
$ipconfig1 = New-AzureRmNetworkInterfaceIpConfig -Name ‘ipconfig1’ `
-Subnet $vnet.subnets[0] -Primary

$ipconfig2 = New-AzureRmNetworkInterfaceIpConfig -Name ‘ipconfig2’ `
-Subnet $vnet.Subnets[0] -LoadBalancerBackendAddressPool $bepoolContoso

$ipconfig3 = New-AzureRmNetworkInterfaceIpConfig -Name ‘ipconfig3’ `
-Subnet $vnet.Subnets[0] -LoadBalancerBackendAddressPool $bepoolfabrikam

# Create a network interface for VM2.
$nicVM2 = New-AzureRmNetworkInterface -ResourceGroupName $rgName -Location $location `
-Name ‘MyNic-VM2’ -IpConfiguration $ipconfig1, $ipconfig2, $ipconfig3

# Create a virtual machine configuration
$vmConfig = New-AzureRmVMConfig -VMName ‘myVM2’ -VMSize Standard_DS2 -AvailabilitySetId $as.Id | `
Set-AzureRmVMOperatingSystem -Windows -ComputerName ‘myVM2’ -Credential $cred | `
Set-AzureRmVMSourceImage -PublisherName ‘MicrosoftWindowsServer’ -Offer ‘WindowsServer’ `
-Skus ‘2016-Datacenter’ -Version latest | Add-AzureRmVMNetworkInterface -Id $nicVM2.Id

# Create a virtual machine
$vm = New-AzureRmVM -ResourceGroupName $rgName -Location $location -VM $vmConfig

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.